Docent til forskningsmiljøet: Bevægelse, kreativitet og æstetik i pædagogisk arbejde

Tilføjet 1 uge siden
Ansøgningen slutter: October 15, 2022
Ansøg nu

Stillings beskrivelse

Vi søger en docent, der kan være med til at lede og forme forsknings- og udviklingsmiljøet: Bevægelse, kreativitet og æstetik i pædagogisk arbejde. Vi søger dig, der har en pædagogisk forskningsprofil inden for det kreative og æstetiske område, og som vil bidrage til at styrke praksis og uddannelse med afsæt i din og centrets forskning. 

Som docent i Center for Pædagogik skal du være forsker og faglig leder af forskningsmiljøet “Bevægelse, kreativitet og æstetik i pædagogisk arbejde”. Vi arbejder med ambitionen om, at alle børn, unge og voksne trives og får mulighed for at lære og udvikle deres potentialer bedst muligt. Ambitionen i forskningsmiljøet er at udvikle kreative, legende, æstetiske og bevægelsesmæssige metoder, samt miljøer i pædagogisk arbejde. Vi har bl.a. fokus på, hvilke metoder og udvikling af miljøer, der er bedst egnede i en konkret kontekst, men også hvordan god erfaring med konkrete metoder kan fremmes og forankres bredere i pædagogisk praksis. Samtidig er vi optaget af at skabe brugbar viden om, hvordan pædagogen kan rammesætte, lede og evaluere disse metoder og miljøer, så de bedst muligt fremmer læring, udvikling og trivsel hos gruppen og den enkelte. Du kan læse mere om forskningsmiljøet her. 

Vi søger dig, der kan komplementere og udvikle området, og som kan stå i spidsen for at opbygge og drive udviklingen af de prioriterede forsknings- og udviklingsaktiviteterne. Du skal sikre, at centerets forskningsprioriteringer bliver udfoldet praksisnært til gavn for den pædagogiske profession og sikre nær sammenhæng til pædagoguddannelsen og den pædagogiske efter- og videreuddannelse. Konkret betyder det, at forsknings- og udviklingsaktiviteter er anvendelsesorienterede, og bliver til i nært samspil med interessenter og praksisfeltet. Forskning i Absalon starter og slutter i praksis, og du skal dermed være optaget af, at centerets forskningsaktiviteter har et tydeligt praksisrettet sigte. 

Din profil

Sammen med centerets anden docent skal du bidrage til at videreudvikle et professionelt forskningsmiljø med fokus på anvendelsesorienteret forskning og udvikling. Det er vigtigt, at du har indsigt i den pædagogiske profession, og kan se dig selv i følgende: 

Faglig baggrund, der kvalificerer dig til at arbejde med området ”Bevægelse, kreativitet og æstetik i pædagogisk arbejde”.  Det kan eksempelvis være en faglig baggrund inden for drama, musik, dans, idræt, billedkunst, litteratur eller håndværk. Det kan også være erfaringer med at arbejde entreprenant og tværgående med pædagogiske projekter i forhold til temaer som naturpædagogik, legemiljøer, gaming m.m. 

Brænder for at lede forsknings- og udviklingsaktiviteter. Du har erfaring med at udvikle og lede forskningsprojekter, og gerne større projekter, der kan involvere andre forskere. Der er tale om et bredt forskningsfelt i miljøet, og det er derfor en fordel, hvis du kan relatere dig til flere forskningsområder som eksempelvis leg, æstetiske formudtryk og pædagogisk entreprenørskab. Samtidig er du solidt funderet i eget forskningsfelt med særlige spidskompetencer, der betyder, at du kan positionere og profilere dig indenfor forskningsområdet både nationalt og internationalt. Desuden er du en stærk formidler, der brænder igennem på en forståelig og kompetent måde over for andre forskere, interessenter og medier. 

Du har erfaring med fundraising, at indhente ekstern finansiering, samt at lægge og styre et budget. Du har blik for hvilke fonde og puljer der er relevante at hjemtage eksterne forsknings- og udviklingsmidler fra.  Ambitionen er, at aktivitetsniveauet indenfor forskningsmiljøet løbende skal stige og i den sammenhæng, er det en vigtig forudsætning, at der udformes og hjemtages projekter. 

Udviklingsorienteret og ambitiøs forskningsleder med et skarpt blik for, hvordan centerets ressourcer og potentialer kan sættes optimalt i spil i forhold til forskningsprioriteringer, vækststrategier og uddannelsesudvikling. Du sætter samarbejdet højt og er i stand til at samarbejde med ledelse, kolleger, studerende og eksterne samarbejdspartnere. 

National og international erfaring med engagement i nationale og internationale netværk og forskningsaktiviteter, herunder gerne relevant international publicering. 

Erfaring med at undervise og udvikle læringsmiljøer. Det er en fordel, hvis du har erfaring med at undervise på en videregående uddannelse, herunder interesse for at inddrage studerende i forsknings- og udviklingsaktiviteter. Erfaring med vejledning af studerende på bachelor, kandidat eller ph.d. niveau er også en fordel. Ligeledes er det vigtigt, at du har erfaringer med sammenhængen mellem forskning og udvikling, samt med videnomsætning i forhold til uddannelse og det pædagogiske praksisfelt. 

Derudover forventer vi, at du:

 • har ph.d. og forskningskompetencer
 • har dokumenteret og udbredt erfaring med anvendt forskning, herunder forskningspublikationer
 • er pragmatisk og udpræget samarbejdsorienteret i et miljø med mange berøringsflader internt og eksternt


Din arbejdsopgaver

Du bliver sammen med din kollega forskningsfaglig leder af forskningsmiljøet “Bevægelse, kreativitet og æstetik i pædagogisk arbejde”. I samarbejde med centerledelsen og kolleger tilknyttet forskningsmiljøet kapacitetsopbygger du forskningsmiljøet og etablerer et stærkt forskningskompetent arbejdsfællesskab. Center for Pædagogik har to forskningsmiljøer, hvorfor du også vil arbejde sammen med kolleger i prioriteringen “Pædagogisk arbejde med familier, børn og udsathed”. Dine arbejdsopgaver vil derudover være indenfor følgende områder:

Faglig ledelse og kapacitetsopbygning af forsknings- og udviklingsmiljøet. I arbejdet med den faglige ledelse skal du bidrage til kapacitetsopbygning af forskningsmiljøet ved at udvikle, drive og lede et fagligt miljø. Bærende medarbejdere skal understøttes i at udvikle en stærk forskerprofil og  adjunkter, der er i gang med lektorkvalificering, og studerende deltager i vores forskningsprojekter. Du har således ansvar for at planlægge, varetage, udvikle, gennemføre og evaluere forskningsindsatser sammen med kolleger der har forskellige forskningsmæssige erfaringer. Herunder skal du understøtte egen og kollegers publicering. 

Ansvar for udvikling af praksisrelevante og anvendelsesorienterede forskningsaktiviteter. I samarbejde med professionsfeltet skal du skabe og omsætte viden til gavn for den pædagogiske praksis. Du skal derudover samarbejde med regionale, kommunale og private aktører, samt med nationale og internationale forskningsmiljøer. Du har overblikket over det nationale og internationale forskningsfelt, og du har en opsøgende rolle i forhold til nye udviklings-, samarbejds- og fundingmuligheder. 

Ansvar for fundraising og gearing af miljøets forskningsmidler, da forskningsmiljøets vækst og styrke fordrer ekstern finansiering. I sammenhæng med det har du desuden ansvar for at lægge kort- og langsigtede strategier, der dels sikrer at dine kollegers kompetencer sættes i spil, og dels tager bestik af eksterne fondsmuligheder. I forhold til den økonomiske del har du desuden ansvar for forskningsmiljøets budget i samarbejde med en docentkollega. 

Kvalificere videngrundlaget i grunduddannelsen ved at informere om ny forskningsfaglig og relevant litteratur, samt projekter. Herunder skal du sikre, at viden fra centerets egne forskningsaktiviteter formidles til centerets medarbejdere, så de tilgår de studerende og kvalificerer undervisningen på grunduddannelsen. 

Bidrage til kompetenceudvikling og vejledning af kolleger til udvikling af ph.d.-forløb, samt sparring og vejledning af ph.d.-studerende. 

Undervise og vejlede studerende på grunduddannelsen og efter- og videreuddannelsen, hvor du som docent fx har ansvar for at kvalificere og afholde bachelor workshops i samarbejde med docent kolleger, uddannelsesledere og medarbejdere.

Dine kolleger

Du bliver en del af Center for Pædagogik med én centerchef, fem uddannelsesledere og over 110 dedikerede og fagligt stærke undervisere. Du vil i dagligdagen indgå i et tæt samarbejde med tre andre docenter i centeret og centerets to forskningsmiljøer. Det andet forskningsmiljø i centeret er ”Pædagogisk arbejde med familier, børn og udsathed”. Dertil skal du ved tværgående projekter også samarbejde med tre konsulenter, der har ansvar for centerets efter- og videreuddannelsesområde. 

Center for Pædagogik er fordelt på fire campusser, som er Roskilde, Slagelse, Vordingborg og Nykøbing Falster. Et femte campus Holbæk er under etablering. Du må forvente at skulle deltage i aktiviteter på alle fire campus, samt jævnligt mødes fysisk med dine docentkolleger. Dit faste tilhørsforhold på ét af de fire campus afklares efter aftale. Hjemmearbejde er en mulighed i det omfang opgaverne gør det muligt. 

På Professionshøjskolen Absalon har alle centre adgang til en Stab for Forskning og Udvikling (FoU), samt projekt- og økonomikonsulenter, som administrativt kan understøtte fx projektansøgninger og budgetlægning, mens forskningsmiljøerne i tæt dialog med centerchef og ledelse, selv står for initiativer dertil. Det er også miljøerne, der har faglig ledelse i processerne. 

Sådan ansøger du

 • Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation.
 • Stillingen er en fuldtidsstilling med forventet startdato den 1. februar 2023 og ansættelse sker for en tidsbegrænset periode for 6 år. Der kan være mulighed for forlængelse af docenturet og/eller mulighed for overgang til anden stillingsstruktur efter docenturets ophør.
 • Du skal påregne aktiviteter i tilknytning til alle vores udbudssteder dækkende hele Region Sjælland, hvorfor der vil være tjenstlig kørsel til øvrige campus i arbejdstiden.
 • Du skal sende; ansøgning, CV, uddannelsesbeviser, publikationsliste, max 3 publikationer som du gerne må motivere valget af ift. stillingsopslaget, dokumentation for undervisning (fx i form af undervisningsportfolio), samt evt. medforfattererklæring, forskningsplan (se link længere nede).
 • Materialet sendes via vores rekrutteringssystem her eller ved at klikke på ”Søg stillingen” til højre på denne side senest d. 21. oktober 2022.
 • Ansættelsesudvalget præselekterer i de modtagne kandidater ud fra ansøgeres kvalifikationer holdt op imod stillingen. Hvis du bliver udvalgt til bedømmelse, bliver dine kvalifikationer vurderet af et eksternt bedømmelsesudvalg. Bedømmelsen sker udelukkende ud fra det fremsendte materiale
 • Ansættelsesprocessen forventes at tage ca. 3 måneder efter ansøgningsfristen.
 • Har du spørgsmål eller ønsker du uddybning af forskningsindsatsen, er du velkommen til at kontakte centerchef Katrine Wolin på tlf 7248 1671, mail kwo@pha.dk eller docent Mikkel Snorre Wilms Boysen på tlf. 7148 2059, mail msb@pha.dk
 • Vi forventer at afholde første ansættelsessamtale den 7. december og anden ansættelsessamtale den 19. december 2022

Der henvises i øvrigt til følgende bekendtgørelser, bedømmelseskriterier og interne retningslinjer:
Bekendtgørelse nr. 1458 af 24. juni 2021 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler m.v.
Bekendtgørelse nr. 673 af 13. maj 2020 om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler m.v.

Bedømmelsesskema pkt. 3 – 6 i

Forskningsplan

Interne retningslinjer


Vi ønsker, at medarbejderstaben afspejler det omgivende samfund, og vi opfordrer derfor alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund til at søge stillingen.