Handelsbetingelser og vilkår

for brug af jobbibliotek.dk Handelsbetingelser og vilkår

for brug af jobbibliotek.dk

for arbejdsgivere/virksomheder

Gældende fra 1. februar 2020

 

GENERELLE VILKÅR

 1. Tilbud og priser
  • Alle virksomheder, der søger medarbejdere i Danmark kan anvende jobbibliotek.dk. Det koster 199 Kr inklusive moms at annoncere en basis annonce på jobbibliotek.dk, medmindre man ønsker en fremhævet annonce.
  • En fremhævet annonce koster 299 Kr inklusive moms. Jobbibliotek.dk forbeholder sig ret til når-som-helst at regulere prisen for for alle pakker og annoncer.
  • Samarbejdsaftaler og tilbud om mængdekøb sker på baggrund af den til enhver tid gældende prisliste for jobbibliotek.dk. Alle tilbud er eksklusive moms og kun gældende ved skriftlig accept inden 14 dage fra tilbuddets datering. Tilbud, der ikke accepteres senest 14 dage efter fremsendelsen, bortfalder, medmindre andet er aftalt skriftligt.
  • Samarbejdsaftaler udløber senest 12 måneder efter aftaledato og ubrugte produkter og/eller services refunderes som udgangspunkt ikke. Rammeaftaler, baseret på et estimeret forbrug af jobannoncer i en 12-månedersperiode kan kun i særlige tilfælde indgås.
 2. Betalingsbetingelser
  • Betaling for annoncer sker kontant ved betaling med kreditkort, dankort eller paypal, før en annonce kan indrykkes. Der gives ingen kredit.
  • Uanset foranstående pkt. 2.1 kan der i forbindelse med etablering af samarbejdsaftaler eller rammeaftaler indgås særlige aftale om vilkår for betaling herunder om kredittid.
 3. Ejerskab og ansvar for immaterielle rettigheder og data
  • Jobbibliotek.dk har den fuldstændige ophavsret, adkomst og alle andre rettigheder til sine produkter, herunder retten til personoplysninger og anden data, som indsamles og opbevares i forbindelse med produkterne. jobbibliotek.dk ejer således og er dataansvarlig for personoplysningerne, som behandles i forbindelse med produkterne, jf. nærmere herom i GDPR-politik.
  • Virksomheden har ret til at bruge jobbibliotek.dk’s produkter i det omfang og på de betingelser, som dels fremgår heraf, dels måtte være aftalt mellem parterne, herunder ret til at tilgå de relevante personoplysninger. Virksomheden er selvstændigt dataansvarlig for de personoplysninger, som af virksomheden indsamles fra jobbibliotek.dk.
  • Efter videregivelse af personoplysninger til virksomheden opbevarer og behandler jobbibliotek.dk fortsat de videregivne data og personoplysninger i forbindelse med produkterne. jobbibliotek.dk bevarer således ejendomsretten til data i forbindelse med produkterne og er fortsat selvstændigt dataansvarlig for personoplysninger, som jobbibliotek.dk behandler i forbindelse med produkterne, jf. jobbibliotek.dk’s GDPR-politik.
 4. Generelt om annoncer på jobbibliotek.dk
  • Virksomhedens annoncer skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at en jobsøger kan vurdere, om jobbet er interessant for ham eller hende. Virksomheden skal derfor i onlineskemaet, hvor virksomhedens jobannonce oprettes, bl.a. indtaste:
   • Virksomhedens navn, CVR-nr., adresse samt email og telefonnummer på kontaktperson
   • Angivelse af stillingsbetegnelse for det job, hvortil der søges en medarbejder
   • Adresse på arbejdsstedet
   • En beskrivelse af hvad går arbejdet ud på
   • Angivelse af de kvalifikationer som ansøgeren bør besidde
   • Angivelse af om ansættelsen er fast eller tidsbegrænset
   • Angivelse af om det er en fuldtids- eller deltidsstilling
   • Angivelse af hvornår virksomheden forventer, at den rette ansøger kan starte i jobbet
   • Angivelse af hvortil og hvordan ansøgere til den opslåede stilling kan rette deres ansøgninger og CV
   • Angivelse af ansøgningsfristen
  • Annoncerne må hverken direkte eller indirekte forskelsbehandle ud fra køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Det er nemlig i strid med lovgivningen på området.
  • Det er dog tilladt i annoncer at opfordre det ene køn till at søge ansættelse, hvis kønnet er underrepræsenteret i virksomheden/afdelingen/arbejdsstedet. F.eks. ved at skrive “Vi ønsker en ligelig kønsfordeling blandt vores medarbejdere og opfordrer derfor mænd/kvinder til at søge den ledige stilling. Mænd/kvinder har dog ikke fortrinsret til den ledige stilling”.
  • Jobbibliotek.dk må kun bruges til at søge og kontakte jobsøgere for at tilbyde dem beskæftigelse i den virksomhed, som du, der anvender jobbibliotek.dk, repræsenterer.
  • På jobbibliotek.dk vises kun annoncer med tilbud om ledige stillinger. Alle annoncer bliver placeret i de kategorier og geografiske områder, som jobbibliotek.dk vurderer som relevante ud fra annonceteksten. Samtidig bliver alle annoncer indrykket efter princippet om, at der kun skal være én stilling per annonce.
 1. CV-databasen
  • Alle henvendelser til personer i CV-databasen skal være baseret på reelle og konkrete jobmuligheder. Henvendelser til jobsøgere, der har indlagt deres CV i jobbibliotek.dk’s CV-database med opfordring til registrering af CV’et i andre CV-databaser accepteres ikke.
  • Søgning i og anmodninger fra CV-databasen: Anmodninger kan ikke tilbagekaldes, og jobbibliotek.dk kan ikke gøres ansvarlig for fejlindtastning. jobbibliotek.dk indestår ikke for rigtigheden i jobsøgernes data, og jobbibliotek.dk kan ikke drages til ansvar for, at henvendelser til jobsøgere i CV-databasen ikke resulterer i en ansættelse.
  • Jobbibliotek.dk’ CV-database indeholder personoplysninger og andre data, som skal behandles strengt fortroligt, jf. jobbibliotek.dk’s GDPR-politik. Selvom CV’erne i CV-databasen er anonyme, kan det alligevel ske, at man genkender en person. Det kan f.eks. være, at man får kendskab til, at en kollega, der søger andet arbejde. Brugeren af CV-databasen forpligter sig til under ingen omstændigheder at bruge eller misbruge sådanne oplysninger på en måde, som kan være til skade for den pågældende jobsøger.
 2. Jobbibliotek.dk’s ret til at distribuere annoncer til tredjeparter
  • Jobbibliotek.dk er berettiget, men ikke forpligtet til at publicere annoncer i andre medier eller at distribuere annoncer til tredjeparter til publicering andre steder. Til dette formål samarbejder Jobbiblotek.dk med mediepartnere og partnersites, uden at der anmodes om forudgående tilladelse fra virksomheden/kunden. Liste over Jobbibliotek.dk’s samarbejdende mediepartnere kan ses her. På nuværende tidspunkter har jobbibliotek.dk ingen sammenarbejdsp partner linket vil være aktuelt på et senere tidspunkt. 
 3. Nedtagning (sletning) af annoncer
  • Annoncer bliver automatisk taget ned tre (3) uger efter indrykning (første visning på jobbibliotek.dk).
  • Jobbibliotek.dk forbeholder sig ret til at nægte optagelse af annoncer eller at nedtage annoncer, der ikke overholder kravene anført i pkt. 4.2. Det gælder uanset om det er gratis annoncer eller fremhævede annoncer. jobbibliotek.dk påtager sig dog intet ansvar for visning af annoncer, der er i strid med lovgivningen. Annoncer for stillinger, der kræver kapitalindskud eller er 100 % provisionslønnede, optages kun i jobkategorien ”Øvrige”.
 4. Reklamationer
  • Reklamationer skal fremsættes senest en uge efter annoncens første visningsdag på jobbibliotek.dk. Reklamationer skal være skriftlige og sendes til: kontakt@jobbibliotek.dk
  • Eventuelle reklamationer over fakturerede beløb, skal umiddelbart efter virksomhedens modtagelse af den pågældende faktura fremsættes skriftligt over for jobbibliotek.dk på email adressen: kontakt@jobbibliotek.dk.
  • Fejl og mangler ved annoncen, som ikke skyldes annoncøren eller dennes reklamebureau, vil efter jobbibliotek.dk’s skøn blive godtgjort ved ekstra eksponering af annoncen. Kun i særlige tilfælde vil en del af det fakturerede beløb blive godskrevet. En godskrivelse kan aldrig overstige det for annoncen fakturerede beløb.
 5. Ansvarsbegrænsning
  • Jobbibliotek.dk påtager sig intet ansvar for forbrugeres/erhvervsdrivendes annoncer eller for de aftaler, som Forbrugeren indgår på baggrund af tilbud formidlet af jobbibliotek.dk eller jobbibliotek.dk samarbejdspartnere. Jobbibliotek.dk er ikke ansvarlig for fejl eller mangler i forbindelse med tilbudsgivernes levering af varer eller tjenesteydelser, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.
  • Forbrugeren accepterer, at Jobbibliotek.dk ikke garanterer kontinuerlig eller sikker adgang til jobbibliotek.dk ydelser og at jobbibliotek.dk ikke gennemgår indhold eller oplysninger fra annoncører på og brugere af jobbibliotek.dk ydelser, hvorfor jobbibliotek.dk ikke giver nogen garanti eller indeståelse i forbindelse med visningen af et sådant indhold eller oplysninger, herunder i søgeresultater. Forbrugeren accepterer endvidere, at jobbibliotek.dk heller ikke på andre områder yder udtrykkelige, implicitte eller lovbestemte garantier eller indeståelser.
  • Forbrugeren accepterer, at jobbibliotek.dk ikke er ansvarlig for noget tab, herunder direkte tab, tab af fortjeneste, driftstab, goodwill, omkostninger, udgifter og andre følgeskader, der opstår som følge af Forbrugerens brug af jobbibliotek.dk hjemmeside, ydelser, produkter og platforme, selvom Forbrugeren underretter Jobbibliotek.dk herom, eller Jobbibliotek.dk med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.
  • Såfremt jobbibliotek.dk bliver fundet ansvarlig til trods for de foregående afsnit, er jobbibliotek.dk ansvar over for Forbrugeren eller Forbrugerens aftaleerhververe eller kreditorer (hvad enten dette ansvar er opstået kontraktligt, uden for kontrakt, ved uagtsomhed, objektivt ansvar, lov eller anden måde) begrænset til det største af Forbrugerens samlede betaling til Jobbibliotek.dk i de 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar.
 6. Force majeure
  • jobbibliotek kan anses for at have misligholdt sine forpligtelser overfor brugere og kunder af jobbibliotek.dk’s portal, hvis årsagen til den manglende opfyldelse skyldes omstændigheder, som jobbibliotek.dk ikke har fuld rådighed over, som for eksempel arbejdsnedlæggelse, forstyrrelse af elektricitetsforsyningen. m.v., idet sådanne forhold betragtes som force majeure. I det omfang der er indgået en skriftlig leveringsaftale, er hver af parterne berettiget til at hæve aftalen, såfremt en force majeure situation har foreligget i mere end 15 på hinanden følgende arbejdsdage.
 7. Lovvalg og værneting
  • Enhver uoverensstemmelse mellem jobbibliotek.dk og en bruger/kunde af jobbibliotek.dk’s portal, som udspringer af brugen heraf skal reguleres efter dansk ret, og eventuelle tvister skal afgøres ved Københavns Byret.

12. Forbrugerens ansvar for Indhold, der oprettes på Jobbibliotek.dk

  • Forbrugeren indestår for, at det Indhold Forbrugeren opretter på jobbibliotek.dk tjenester ikke overtræder nogen love og ikke krænker tredjemands rettigheder. Dette gælder, uanset hvorledes oprettelsen af Indhold sker.
  • Jobbibliotek.dk gennemgår ikke det Indhold Forbrugeren opretter for at sikre, at det ikke krænker tredjemands rettigheder eller dets lovlighed i øvrigt. Dette er således alene Forbrugerens ansvar.
  • Forbrugeren har bevisbyrden for, at din oprettelse af Indhold på jobbibliotek.dk tjenester ikke krænker tredjemands rettigheder og skal straks på jobbibliotek.dk anmodning, fremlægge dokumentation for at alle nødvendige samtykker/licenser er indhentet.
  • Forbrugeren skal skadesløs holde jobbibliotek.dk for ethvert tab som jobbibliotek.dk måtte lide og erstatte enhver omkostning, herunder rimelige omkostninger til rådgivere, som jobbibliotek.dk måtte afholde som følge af, at tredjemand fremsætter krav om at Indhold oprettet på jobbibliotek.dk tjenester krænker dennes ret eller strider mod lovgivningen i øvrigt.